Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

MARBLETECH

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Ο ευρωπαϊκός τομέας μαρμάρου αλλάζει ριζικά τα τελευταία χρόνια: αφενός η τεχνολογική πρόοδος απαιτεί πιο εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες, αφετέρου οι εταιρείες αυξάνουν τη ζήτηση για προσωπικό εκπαιδευμένο στην περιβαλλοντική αξιολόγηση και την ασφάλεια εργασίας.

Οι αλλαγές στους κανονισμούς και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δημογραφικές και πληθυσμιακές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικές, αξίες και ταυτότητες, η ζήτηση των καταναλωτών είναι μόνο μέρος των βασικών παραγόντων που διαμορφώνουν τη ζήτηση κατάρτισης στον τομέα του μαρμάρου. Αυτές οι δυναμικές ευθυγραμμίζονται με τις γενικές ευρωπαϊκές τάσεις σχετικά με τα προσόντα και την κατάρτιση.

«Ο ευρωπαϊκός τομέας μαρμάρου αλλάζει ριζικά τα τελευταία χρόνια: αφενός η τεχνολογική πρόοδος απαιτεί πιο εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες, αφετέρου οι εταιρείες αυξάνουν τη ζήτηση για προσωπικό εκπαιδευμένο στην περιβαλλοντική αξιολόγηση και την ασφάλεια εργασίας.

Οι αλλαγές στους κανονισμούς και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δημογραφικές και πληθυσμιακές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικές, αξίες και ταυτότητες, η ζήτηση των καταναλωτών είναι μόνο μέρος των βασικών παραγόντων που διαμορφώνουν τη ζήτηση κατάρτισης στον τομέα του μαρμάρου. Αυτές οι δυναμικές ευθυγραμμίζονται με τις γενικές ευρωπαϊκές τάσεις σχετικά με τα προσόντα και την κατάρτιση.

Οι νέες ειδικές ανάγκες κατάρτισης του κλάδου είναι: η Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη (2016) αναφέρει ότι «έως το 2025 σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας στην ΕΕ θα απαιτούν υψηλότερα προσόντα». Ειδικότερα, η αλλαγή στο περιεχόμενο εργασίας και η αυξημένη πολυπλοκότητα των εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της επαγγελματικής ομάδας διευθυντών και συνεργατών επαγγελματιών [Cedefop 2016].

 

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Να προβλεφθούν αποτελεσματικότερα οι απαιτήσεις των μελλοντικών διευθυντικών επαγγελμάτων που σχετίζονται με την εργασία, προκειμένου να βελτιωθεί η μεταφορά και η χρήση νέας και υπάρχουσας γνώσης σχετικά με περαιτέρω ανάγκες σε δεξιότητες μεταξύ των χωρών εταίρων.
  • Να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο προσόντων που θα οδηγήσει σε καλύτερα καταρτισμένους επαγγελματίες που θα ασχολούνται με την ανώτατη και μεσαία διοίκηση στην ευρωπαϊκή και τουρκική βιομηχανία μαρμάρου.
  • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και εργαλείων εκμάθησης με βάση τα MOOC για την ανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας που απευθύνεται στους υπάρχοντες και επίδοξους διευθυντές από τη βιομηχανία μαρμάρου.
  • Προώθηση της ανάπτυξης, των θέσεων εργασίας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών που σχετίζονται με αλλαγές στον τομέα του μαρμάρου και συμβάλλοντας, μέσω ταλέντου και καινοτομίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών μαρμάρου και αντιμετώπιση αναντιστοιχιών δεξιοτήτων σε τομεακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα είναι συνεπές με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οι ομάδες-στόχοι του έργου θα περιλαμβάνουν: ΕΕΚ, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ενώσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με το μάρμαρο, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με τα θέματα του έργου, εταιρείες, διαχειριστές της βιομηχανίας μαρμάρου και δυνητικούς, και εκπαιδευτές.